image image
Vrtić Topolino

O vrtiću

Zašto izabrati nas

Vrtić Topolino, smešten je na obroncima Zvezdarske šume u svojevrsnoj oazi mira, tišine i svežeg vazduha, sa čijeg uzvišenja se pruža predivan pogled na Dunav i njegovu okolinu. Sa ograđenim, sigurnim i bezbednim dvorištem koje prekrivaju zelene travnate površine, stabla trešnje, jabuke i lešnika koji prave prirodnu hladovinu, drvenim dvorcem, kućicama za patuljke, toboganima, ljuljaškama i klackalicama, Vrtić „Topolino“ obezbeđuje deci konstantan boravak na svežem vazduhu u prirodnom ambijentu Zvezdarskog parka. Vaspitno obrazovne aktivnosti predviđene Programom rada ustanove, vezane za upoznavanje čovekove životne sredine, biljnog i životinjskog sveta, istraživačke aktivnosti malih ali budućih velikih naučnika, mogu se planirati i realizovati u neposrednoj okolini vrtića. Svakodnevne šetnje uređenim stazama Zvezdarske šume, mogućnost sprovođenja svakodnevnih telesnih vežbi na otvorenom, predstavljaće prioritet u radu sa decom kada je u pitanju podsticanje i praćenje fizičkog i psiho-socijalnog zdravlja dece.

Naš vrtić je klimatizovan, obezbeđen alarmom i video nadzorom koji pokriva najvažnije tačke unutar i izvan vrtića.

Prostor vrtića „Topolino“ u potpunosti je prilagođen dečjim uzrasnim potrebama i interesovanjima i raspolaže kapacitetom za tri uzrasno vaspitne grupe – mešovita jaslena grupa ( 1-3 godine ) odnosno dve mešovite vrtićke grupe ( 3-7 godine ). Prostorije u kojima borave mališani, podeljene su prema centrima interesovanja dece na senzomotorni, istraživački, kreativni, muzički, dramski, imitativni, manipulativno-graditeljski odnosno računarski centar interesovanja. Svi pomenuti centri interesovanja i učenja, opremljeni su najsavremenijim didaktičkim materijalima, edukativnim nastavnim sredstvima i igračkama.

Pažljivo osmišljen enterijer vrtića u kojem dominiraju detalji urađeni od najkvalitetnijeg drveta, terase sa kojih se pruža predivan pogled na Zvezdarsku šumu, Dunav i okolinu, svakako odgovaraju potrebama i ukusu savremenog deteta kao i njihovih roditelja da se razvijaju i napreduju u stimulativnom prostoru i okruženju.

 

Radno vreme+

Radno vreme vrtića je od 7:00 do 18 časova, svakog radnog dana.

Subota i nedelja su dani predviđeni za planiranje, organizaciju i realizaciju likovnih i muzičkih radionica, sportskih takmičenja i nadmetanja, školice glume, šaha, stranih jezika i još pregršt različitih vaspitno obrazovnih aktivnosti koji povoljno utiču na fizički, psihički i socijalni razvoj dece. Sve pomenute aktivnosti biće osmišljavane u saradnji sa decom i njihovim roditeljima.

Plan i program+

                             PREDŠKOLSKI PROGRAM USTANOVE

Osnovna polazišta za izradu Predškolskog programa Vrtića „Topolino“ predstavljaju Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Opšte osnove predškolskog programa.

Prilikom struktuiranja Programa rada Vrtića, osnovni akcenat stavljen je na:
● Shvatanje deteta kao jedinstvenog, neponovljivog i celovitog bića koje zahteva individualizovan pristup u vaspitanju i obrazovanju.
● Kontinuirano stvaranje optimalnih uslova i podsticaja za razvoj ličnih kapaciteta, potencijala svakog deteta ponaosob.
● Shvatanje vaspitanja i obrazovanja kao permanentnog procesa, koji zahteva kreiranje povoljne vaspitne, fizičke i socijalne sredine kao i poštovanje ličnosti deteta.
● Poštovanje prava svakog deteta na vaspitanje i obrazovanje, građenje partnerskog odnosa sa porodicom, lokalnom i širom društvenom zajednicom.
● Negovanje igre kao autentičnog načina učenja dece predškolskog uzrasta                       Organizacija vaspitno-obrazovnog rada

Boravak dece u Predškolskoj ustanovi „Topolino“ biće organizovan u skladu sa potrebama deteta, odnosno potrebama porodice za organizovanom negom, podizanjem, vaspitanjem i obrazovanjem njihove dece.
Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja za ovaj uzrast razrađene su u dva modela: model A i model B.
Vaspitno-obrazovni rad u skladu sa Statutom dečijeg vrtića „Topolino“ odvija se na srpskom jeziku.

                                            Oblici rada


Ustanova organizuje celodnevni boravak za decu uzrasta od 12 meseci do polaska u školu kao i Pripremni predškolski program.
Vaspitno-obrazovni rad sa decom organizuje se u vaspitnim grupama, koje su
formirane za decu istog ili različitog uzrasta.
Vaspitno obrazovni rad u Vrtiću „Topolino“ organizovan je kroz:

● obuhvat dece od 1 do 3 godine starosti u jaslenim celodnevnim grupama
● obuhvat dece od 3 do 5,5 godina u obdanišnim celodnevnim grupama
● obuhvat dece od 5,5 do 6,5 godina u okviru obaveznog pripremnog predškolskog programa u celodnevnom boravku

Program celodnevnog boravka realizuju medicinske sestre - vaspitači (rad sa decom do 3 godine) i vaspitači (rad sa decom od 3 godine do polaska u školu).

U okviru Predškolskog programa rada Vrtića a u skladu sa potrebama korisnika naših usluga, mogu se planirati, organizovati i realizovati posebni - specijalizovani programi rada sa decom.


Osnovni ciljevi u ostvarivanju nege i vaspitanja dece uzrasta do 3 godine


Kao osnovne ciljeve u radu sa decom u jaslenim grupama definisali smo:

● Podsticanje svih aspekata psihofizičkog razvoja deteta
● Unapređivanje kvaliteta nege i preventivno zdravstvene zaštite dece
● Jačanje profesionalne i timske komunikacije i negovanje partnerskog odnosa sa roditeljima
● Bogaćenje ranog iskustva deteta
● Stvaranje, održavanje i oplemenjivanje socio-emocionalne i fizičke sredine za igru, učenje i pravilan razvoj dece
● Podsticanje i razvoj govornih sposobnosti i veština kao i bogaćenje rečnika dece


     
Program vaspitanja i obrazovanja dece uzrasta od tri godine do            uključivanja u pripremni predškolski program


U skladu sa humanističkim shvatanjem deteta, njegovog fizičkog i duhovnog razvoja, program vaspitanja i obrazovanja dece od 3 godine do uključivanja u program pripreme za školu biće usmeren ka podsticanju očuvanju, oplemenjivanju spontanih stvaralačkih mogućnosti svakog deteta ponaosob.
Posebno će se negovati rad u malim grupama u kojima će deca više moći da sarađuju, upoznaju sebe i druge, samostalno dolaze do zaključaka, istražuju i eksperimentišu, uspostavljaju prve socijalne odnose.Stvaraće se uslovi za interakciju dece svih uzrasta.
Aktivnosti predviđene predškolskim programom povezane su sa tematskim programskim konceptima godišnjeg akcionog plana.Teme su integrisane u celokupan vaspitno obrazovani rad i predstavljaju zaštitni znak Vrtića.

Kao osnovna polazišta u radu sa decom uzrasta od tri godine do polaska u školu definisali smo sledeće:
• Vežbanje i demonstriranje kooperacije, kao jednog od osnovnih razloga socijalnog ponašanja
• Upoznavanje i razumevanje pravila ponašanja i ophođenja u grupi i sredini u kojoj dete živi i izgrađuje elementarne moralne norme
• Proširivanje ličnog iskustva deteta odnosno produbljivanje razumevanja društvene i kulturne stvarnosti
• Otkrivanje i upoznavanje svojstva i odlika predmeta i pojava u detetovoj okolini na osnovu sopstvene aktivnosti
• Razvijanje intelektualne samostalnosti kroz samostalno iznošenje ideja, učenja i zaključivanja putem pokušaja i pogreški
● Stvaranje brižljive zajednice za učenje
● Razvijanje i negovanje kohezivnosti grupe i izlaženje u susret individualnim potrebama svakog deteta
● Obezbeđivanje kontinuiteta u razvoju i učenju


                                Pripremni predškolski program


Pripremni predškolski program dečjeg vrtića „Topolino“ je sastavni deo Programa vaspitanja i obrazovanja i kao takav čini kontinuiranu i integrisanu celinu.
Programom vaspitanja i obrazovanja dece u godini pred polazak u školu želi se ukazati na značaj spremnosti/gotovosti deteta za polazak u školu. Ta spremnost podrazumeva:

● fizičku ( telesni i psihomotorni razvoj deteta )
● intelektualnu ( razvoj mišljenja, govora, pamćenja )
● socio-emocionalnu ( razvijanje radoznalosti, snalažljivosti, samopouzdanja ) i
● motivacionu spremnost ( razvijanje zainteresovanosti za učenje, saznavanjem, istraživanjem, zaključivanjem )


Primarni zadatak vaspitača i roditelja je da u razvijanju pripremnog predškolskog programa prepoznaju raznolikost svakog deteta ponaosob kao mogućnost više. Odrasli treba da omoguće detetu da kroz igru i aktivnost artikuliše svoje sposobnosti: u govoru, drami, ritmu, plesu, crtanju, vajanju, grafici, humoru, ”oživljavanju” svakodnevnih stvari kroz dramski izraz i sl....


Veoma je važno da imamo u vidu da se u periodu između 6 i 7 godine života deteta, uporedo sa razvojem inteligencije na drugoj strani javlja nagli pad emocionalnih i društvenih veština, kao što su: kontrolisanje temperamenta, izražavanje i razumevanje osećanja kako sopstvenih, tako i drugih ljudi, samostalnosti, prilagodljivosti, sposobnosti rešavanja problema razgovorom, ljubaznošću uz poštovanje druge osobe. S obzirom da ove veštine nisu toliko genetski opterećene odrasli ima šansu da na njih deluju i koriguju ih u pravom momentu.

Najvažniji i osnovni oblik učenja i komuniciranja dece na ovom uzrastu je igra, koja na izbalansiran način pospešuje emocionalne, psihomotorne, intelektualne i socijalne snage i sposobnosti dece.
Dete integrisano u grupu vršnjaka povećava i usavršava svoja iskustva i učenja, suočava se sa novim realnostima i kultiviše pozitivna svojstva svoje ličnosti što mu omogućava da slobodnije i lakše doživi buduću školsku realnost.

U dečjem vrtiću PU „Topolino“ program nastoji da kod dece stvori iskustvo koje podstiče razvoj u punom potencijalu. Ne postoje dva ista petogodišnjaka.Deca napreduju i uče različitim tempom.

Okruženje dečjeg vrtića je pogodno za fizički razvoj i dobrobit dece i pruža mogućnosti da dete razvija finu i krupnu-motoričku kontrolu, koordinaciju i osećaj za ritam.Uz to, pruža mogućnost da deca uživaju učestvujući u fizičkim aktivnosti i da se upoznaju sa pravilima različitih sportskih igara.


                                         
POSEBNI PROGRAMI

Dečji vrtić PU„Topolino“ realizovaće i posebne programe vaspitno obrazovanog rada koji uvažavaju potrebe dece i porodice.
Programi i oblici rada donose se na godišnjem nivou, na osnovu ispitanih potreba dece i roditelja.

Prikaz posebnih programa u dečjem vrtiću PU„Topolino“:

- Likovna radionica
- Sportska radionica
- Program učenja engleskog jezika
- Program rekreativnog boravka dece
- Muzička radionica.

Kutak za roditelje+

POMOZITE MALIŠANU DA SE PRILAGODI NA VRTIĆ

 

Za većinu dece i roditelja polazak u jaslice ili vrtić predstavlja prvo odvajanje. Podjednako je teško i za jedne i za druge. Od spremosti roditelja da se odvoji od deteta zavisi i kvalitet adaptacije.
Pomozite mališanu da se prilagodi na vrtić.


Zašto je dobro da su deca u vrtiću?

Mališani u vrtiću:

 

– Otkivaju novi svet „u malom“
– Spoznaju da postoje i druge osobe koje ih neguju, teše, hvale, igraju se sa njima, grde…
– Razvijaju osećanje pripadnosti grupi
– Uče da dele igračke, ali i emocije
– Čekaju svoj red, odlažu svoje potrebe. Umesto „odmah i sada“ usvajaju „onda i tada“
– Uče da poštuju drugu decu i da tolerišu različitosti
– Razvijaju kolektivni duh. Umesto „ja“ dolazi „mi“
– Uče se poštovanju reda – obrok, organizovana aktivnost, slobodna aktivnost, spavanje…
– Uče se poštovanju starijih koji ih u isto vreme razumeju o pružaju utehu, ali i uče redu

Period adaptacije predstavlja vreme koje je potrebno da se mališan navikne na promenu i prihvati novu sredinu – drugu decu, vaspitačice i osoblje vrtića, nov prostor i igračke, drugačiji raspored i režim aktivnosti nego što je bio kod kuće. Obično traje tri do četiri nedelje.

Adaptacija dece je individualna i dosta zavisi od stava i ponašanja roditelja, ali i od temperamenta i navika samog deteta. Većina dece reaguje na proces adaptacije, bilo da imaju godinu dana ili da su predškolci, mada se smatra da se mlađa deca (do dve godine) lakše prilagođavaju.

Ima dece koja pokazuju veoma blage promene u ponašanju tokom ovog perioda i za njih kažemo da se „normalno“ prilagođavaju. Kod nešto otežane adaptacije postoji čitav spektar reagovanja deteta na promenu – izrazavanje ljutnje i besa, „bacanje“ na pod, plač koji ne prestaje, povlačenje, tuga, potištenost. Deca pokazuju ljutnju i na roditelje – menjaju ponašanje, postaju „bebastija“ nego što su bila (npr. dete koje se odviklo od pelena ponovo počinje da piški u gačice), ne žele da jedu… Ali, to su samo prolazne reakcije koje traju koliko i proces prilagođavanja, a to znači između tri i četiri nedelje. Mali broj mališana prolazi kroz „tešku“ adaptaciju. Ona traje i po nekoliko meseci i obično je rezultat niza nepovoljnih okolnosti – bolest deteta, patološka porodica, često izostajanje iz vrtića iz bilo kojih razloga koje remeti ovaj proces… Deca sa posebnim potrebama teško se prilagođavaju. Ponekad je potrebno uključivanje tima: psiholog, pedagog, vaspitač i socijalni radnik kako bi sagledali teškoće olakšali detetu i njegovim roditeljima.

 

Kako pripremiti dete za odvajanje?

 

Polazak u vrtić je velika promena i za roditelje i za dete. Zato je potrebna obostrana priprema.

Pre polaska u vrtić prilikom prvih razgovora sa vaspitačicama i osobljem povedite i dete
Objasnite mališanu ko je sve tu, šta će sve raditi, pokažite dvorište, igračke
Ne preuveličavajte značaj polaska u vrtić
Ne pokazujte uznemirenost, strepnju, nepoverenje
Nikada ne pretite vrtićem ukoliko se dete ne ponaša dobro
Dozvolite svom detetu da ponese neku igračku od kuće po sopstvenom izboru. Ona mu daje sigurnost. Isto tako može doneti i iz vrtiča igračkicu.
Objasnite detetu šta ćete sve vi raditi dok je ono u vrtiću, recite da ste na poslu i da je vrtić njegov posao.
Kada dođete do vrata nikada ne bežite (zato što vam je tako lakše) niti se dugo opraštajte od deteta. Ukoliko ono vidi vašu kolebljivost i nesigurnost, na svaki način će pokušati da ostane sa vama.
Bez oklevanja se rastanite, uz osmeh i toplu reč
Recite TAČNO kada ćete doći po njega. Deca vrlo brzo nauče kako stoje kazaljke na satu kada vi dolazite po njega. NIKADA NE KASNITE.
Tokom perioda adaptacije, posle vrtića, provodite više vremena sa detetom u igri i druženju. Ne ispitujte dete kako je bilo, jer neće umeti da vam objasni.
Bitna je i saradnja roditelja i vaspitača.

Obavestite vaspitača u navikama deteta, specifičnostima, njegovom temperamentu… postoje upitnici koji se popunjavaju prilikom upisa, budite otvoreni i iskreni
Razvijte odnos poverenja
Važno je da se poštuju pravila vrtića, kao i pravila dolaska i odlaska. Vaspitači, kako bi olakšali proces adaptacije u prvih mesec dana, sugerišu „preslikavanje“ rasporeda aktivnosti u vrtiću i vikend danima kad je dete sa roditeljima („uvremenjeno“ uzimanje obroka, igla, odlazak na popodnevno spavanje…)
Poželjan je kontinuitet dolaska. Vaspitači insistiraju na redovnom dolasku kako bi prilagođavanje bilo uspešno. Svako uskakanje nekoga da pričuva dete ukolko mu se spava ili mu „curi“ nosić otežava proces adaptacije.
Marijana Petrović, spec.med.psihologije

Izvor: Moj pedijatar

Vaspitno obrazovani kadar+

Kako bi se svi naši mališani pravilno razvijali i rasli u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima, učili i sticali nova znanja, veštine i iskustva, Vrtić „Topolino“ formirao je tim visokoobrazovanih, licenciranih, motivisanih vaspitača, medicinskih sestara, stručnih i spoljnih saradnika. Vaspitno obrazovni kadar Vrtića pažljivo je selektiran na osnovu visokih kriterijuma definisanih za psihofizičke, stručne i iskustvene mogućnosti i kapacitete.

Stručni kadar, permanentnim učenjem i usavršavanjem, kontinuirano prati sve novine u pogledu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, stiče nova metodička znanja i veštine u radu sa decom.

Kadrovsku strukturu Vrtića, upotpunjavaju naši spoljni saradnici – profesori razredne nastave, stranih jezika, specijalni edukatori ( logopedi, fizioterapeuti). Planiranje, organizacija i realizacija vaspitno obrazovnog programa Vrtića „Topolino“, koordinirani su i praćeni od strane dečjeg pedagoga, psihologa i defektologa, kroz aktivnu saradnju sa porodicom i zaposlenima u Vrtiću.

Mališani u Ustanovi biće pod redovnim lekarskim nadzorom pedijatra, fizijatra i stomatologa, zaduženih za praćenje fizičkog, telesnog zdravlja dece. Program saradnje sa pomenutim stručnjacima, biće definisan posebnim programom, osmišljenim u saradnji sa roditeljima dece.

U svome vaspitno obrazovnom radu sa decom, naši vaspitači su posvećeni individualnom metodskom, vaspitnom i obrazovnom pristupu svakom detetu u grupi, kao jedinstvenoj i neponovljivoj ličnosti. Naš stručni kadar, nesebično je posvećen radu sa decom sa smetnjama u učenju, razvojnim problemima i poteškoćama kao i radu sa talentovanom i nadarenom decom.

Rast, razvoj i napredovanje svakog deteta u grupi, komtinuirano se prati tokom čitave „školske“ godine i predaje roditeljima u obliku dečjeg portfolia – zbirke dečjih radova.

Ishrana u vrtiću „TOPOLINO“+

U Vrtiću „Topolino“, posebna pažnja se posvećuje planiranju ishrane mališana. U saradnji sa stručnjacima u oblasti pravilne ishrane, rasta i razvoja dece predškolskog uzrasta, vrši se izbor hrane, zdravih namirnica i sastavlja energetski balansiran jelovnik, bogat proteinima, zdravim mastima, ugljenim hidratima, vitaminima i mineralima.

Polazeći od činjenice da su alergijske reakcije na alergene hrane relativno česte u dečjem dobu, da najveći broj mališana „odreaguje“ na kravlje mleko, kikiriki, jaja, citrusno voće, jagode, veštačke boje koje se nalaze u raznim sokovima i slatkišima, konzerviranu hranu i aditive, u saradnji sa nutricionistom Vrtića „Topolino“ i roditeljima dece planiraju se posebni jelovnici i način pripreme hrane za mališane koji ispoljavaju bilo kakve alergijske reakcije na hranu.

                                

                            Zašto izabrati Vrtić „Topolino“

 

► Zato što nema listi čekanja
► Zato što nudimo podsticajnu sredinu za planiranje, organizaciju i realizaciju raznovrsnih aktivnosti
► Zato što će se vaše dete osećati sigurno i prihvaćeno, istovremeno samostalno i nazavisno da kroz sve planirane aktivnosti razvije svoje potencijale do maksimuma
► Zato što nudimo adekvatno opremljen prostor, kvalitetan vaspitno – obrazovni rad, visokokvalifikovani stručni kadari pristupačne cene
► Zato što se deca u našem dvorištu i okruženju svakodnevno druže sa prirodom
► Zato što je naša pedagogija usmerena na zadovoljno i srećno dete, sposobno da stekne prave i iskrene prijatelje, dete koje voli ljude, prirodu i uči kroz igru
► Zato što se u našem Vrtiću svakom detetu pristupa individualno, kao jedinstvenoj i neponovljivoj ličnosti

► Zato što odgovaramo na specifične potrebe vašeg deteta u vezi sa ishranom, odmaranjem, posebnim sklonostima i interesovanjima

► Zato što su deci uvek na raspolaganju stručni i iskusni vaspitači, pedagog, psiholog, logoped, lekar

► Zato što smo otvoreni za mišljenje roditelja, njihove predloge, sugestije

► Zato što svi od domaćice do direktora brinu o vašem detetu

image
Okruženje

Okruženje

Vrtić na obroncima Zvezdarske šume, sa pogledom na Dunav i njegovu okolinu. Zelene travnate površine, stabla trešnje, jabuke i lešnika koji prave prirodnu hladovinu, drveni dvorac, kućice za patuljke, tobogani, ljuljaške, klackalice…

Sigurnost

Sigurnost

Ograđeno, sigurno i bezbedno dvorište. Klimatizovan objekat, obezbeđen alarmom, pokriven video nadzorom koji obuhvata najvažnije tačke unutar i izvan vrtića.

Vaspitno obrazovne aktivnosti

Vaspitno obrazovne aktivnosti

Program rada ustanove podrazumeva upoznavanje čovekove životne sredine, biljnog i životinjskog sveta, šetnje uređenim stazama Zvezdarske šume kao i mogućnost sprovođenja telesnih vežbi na otvorenom, podsticanje i praćenje fizičkog i psiho-socijalnog zdravlja dece.

Različite uzrasne grupe

Različite uzrasne grupe

Prostor vrtića „Topolino“ u potpunosti je prilagođen različitim dečjim uzrasnim potrebama za tri uzrasno vaspitne grupe – mešovita jaslena grupa ( 1-3 godine ), kao i dve mešovite vrtićke grupe ( 3-7 godine ).

Dečiji kabineti

Dečiji kabineti

Prostorije u kojima borave mališani, podeljene su prema centrima interesovanja dece na senzomotorni, istraživački, kreativni, muzički, dramski, imitativni, manipulativno-graditeljski odnosno računarski centar interesovanja. Svi su opremljeni najsavremenijim didaktičkim materijalima, edukativnim nastavnim sredstvima i igračkama.

Upoznajte nase vaspitače